หน่วย " เพื่อนยาก"

เป้าหมาย : เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาไทยเพื่อเรียนรู้ ข้อมูล เรียนรู้การลงมือปฏิบัติเรียนรู้ตัวเองและเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
การจัดการเรียนรู้โดยใช้วรรณกรรม: เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้การใช้ภาษาจริงจากการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลแวดล้อม และ การเรียนรู้ผ่านวรรณกรรม เป็นการจำลองชีวิตจริง มีความงดงามทั้งวิถีชีวิตและการใช้ทักษะทางภาษา อีกทั้งจรรโลงใจให้ใคร่ครวญ

Week 2
เป้าหมายรายสัปดาห์ : สามารถอ่านเรื่องราว เข้าใจความหมายของเรื่องและถ่ายทอดด้วยการเล่า การเขียน อธิบายให้คนอื่นฟังได้อย่างมีเหตุผล  สามารถอธิบายหลักการใช้ โวหารและภาพพจน์ ในงานเขียน และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้  มีนิสัยรักการอ่าน มีมารยาทใน การพูดและฟัง  มีนิสัยรักการอ่าน มีมารยาทในการพูดและฟัง

Week

Input

Process

Output

Outcome

๑๑ ๑๕
..
   ๒๕๕๗
โจทย์ :
- เพื่อนยากหน้า ๑๖ -  ๓๐
- โวหาร ภาพพจน์


Key  Question
ทำไมจอร์จจึงห้ามเลนนี่พูดอะไรขณะที่สัมภาษณ์เข้าทำงาน?

เครื่องมือคิด
 Brainstorms :
ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ได้อ่านและฟัง
Show and Share : นำเสนอชิ้นงาน สนทนาแสดงความคิดเห็นร่วมกัน
Mind Mapping:  สรุปเรื่องโวหาร ภาพพจน์

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน

สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
 - วรรณกรรมเรื่องเพื่อนยาก
 - อินเทอร์เน็ตเชื่อม
ทบทวนเรื่องเพื่อนยากตอนที่อ่านผ่านมาแล้ว โดยนักเรียนร่วมกันเล่าเรื่องย้อนกลับ
 ชง
นักเรียนอ่าน เพื่อนยากหน้า ๑๖ -  ๓๐โดยอ่านเสียง (อ่านคนเดียว/อ่านต่อเนื่อง/อ่านพร้อมกัน)หรืออ่านในใจ
เชื่อม
ครูตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านโดยให้สอดรับกับพฤติกรรมสมอง
จำ : เรียงลำดับเหตุการณ์ของเรื่อง,บอกชื่อตัวละคร,ฉาก
เข้าใจ : สรุปเนื้อเรื่องหรือข้อคิดที่ได้จากเรื่อง
วิเคราะห์/สังเคราะห์: วิเคราะห์/สังเคราะห์เหตุการณ์  ลักษณะนิสัยของตัวละคร ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น
นำไปใช้ : สรุปเหตุการณ์เทียบเคียงกับชีวิตจริง
ประเมินค่า:การกระทำของตัวละครเหมาะสมหรือไม่  เหตุการณ์ต่อไปจะเป็นอย่างไร
สร้างสรรค์ : แต่งเรื่องใหม่  แต่งตอนจบใหม่ 
วาดภาพประกอบ  ฉาก การ์ตูน
ใช้
  นักเรียนเขียนแผนภาพโครงเรื่องสรุปความเข้าใจเรื่องที่อ่าน
 ชง
 ครูให้นักเรียนลองวาดภาพลักษณะของตัวละครในเรื่องเพื่อนยาก   รวมทั้งสถานที่ต่างๆจากเรื่อง เพื่ออธิบายให้ผู้อื่นรับทราบได้ชัดเจนมากขึ้น
เชื่อม
 ครูและนักเรียนร่วมกันตรวจสอบว่าใช่หรือไม่
ชง
ครูใช้คำถาม” นักเรียนว่าสิ่งที่นักเรียนอธิบายและเปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นนั้นคืออะไร ?
เชื่อม
 นักเรียนศึกษาเรื่องภาพพจน์ ( คำอุปมาอุปไมย อุปลักษณ์  สัญลักษณ์ นามนัย  )แล้วเขียนสรุปในสมุดงาน
ใช้
นักเรียนเขียนสรุปการศึกษาเรื่องภาพพจน์ในรูปแบบ Mind Mapping
- นักเรียนแต่งเรื่องสั้นๆโดยใช้คำที่ทำให้เห็นภาพพจน์และผู้อื่นเข้าใจได้ในรูปแบบการ์ตูนช่อง
เชื่อม
- นักเรียนนำเสนอผลงาน
- ครูและเพื่อนร่วมวิจารณ์งานเขียนร่วมกันทั้งสิ่งที่ดีแล้วและสิ่งที่ควรพัฒนาเพิ่มเติม

- การพูดอธิบายลักษณะของตัวละคร   แสดงความคิดเห็นและตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
-  การบอกข้อคิดจากเรื่องที่อ่านได้ และสามารถนำข้อคิดไปประยุกต์
ใช้ในชีวิตประจำวันได้
- การเล่าเรื่องย้อนกลับ
- แผนภาพโครงเรื่องสรุปความเข้าใจเรื่องที่อ่าน
- สมุดงาน
- Mind Mappingสรุปการศึกษาเรื่องภาพพจน์
- งานเขียนที่ใช้คำเพื่อมองให้เห็นภาพพจน์( การ์ตูนช่อง )


ความรู้ :สามารถอธิบายหลักการใช้  โวหารและภาพพจน์ ในงานเขียนได้
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
การเลือกใช้เครื่องมือในการการคิดวิเคราะห์ข้อมูล สร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
ทักษะการคิด
การคิดเชื่อมโยงเรื่องที่อ่านกับชีวิตประจำวันของตนเองได้
ทักษะการสื่อสาร
- อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่มวางแผนและจัดทำชิ้นงานได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ

ทักษะICT
การศึกษาและสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องภาพพจน์ ( คำอุปมาอุปไมย อุปลักษณ์  สัญลักษณ์ นามนัย  )
ทักษะการเรียนรู้
- การวางแผนทำชิ้นงานสอดคล้องของเนื้อหาและ กิจกรรมที่ได้เรียนรู้
- มีความกระตือรือร้นและลงมือทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง
คุณลักษณะ :
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
- คิดสร้างสรรค์ชิ้นงาน
- สังเคราะห์ข้อมูลจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่ตนเองรับรู้ได้
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

1 ความคิดเห็น:

  1. สัปดาห์นี้พี่ม.3 ได้อ่านเรื่องเพื่อนยากหน้า ๑๖ - ๓๐โดยอ่านเสียง (อ่านคนเดียว/อ่านต่อเนื่อง/อ่านพร้อมกัน)หรืออ่านในใจ และร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องราวที่อ่านเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันอีกครั้ง อีกทั้งครูใช้คำถาม” นักเรียนว่าสิ่งที่นักเรียนอธิบายและเปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นนั้นคืออะไร ?” พี่ๆก็ได้แสดงความคิดเห็นร่วมกัน จากนั้นครูให้พี่ๆม.3 ลองวาดภาพลักษณะของตัวละครเรื่องเพื่อนยากคือ จอร์จ และเลนนี่ จากนั้นก็มาร่วมกันสะท้อนสิ่งที่เห็นจากภาพว่าเป็นอย่างไร พี่ๆม.3 มีความตั้งใจในการทำกิจกรรมดีมากตั้งแต่การศึกษาเรื่องภาพพจน์ในรูปแบบ Mind Mapping และแต่งเรื่องสั้นๆเพื่อมองให้เห็นภาพพจน์ในรูปแบบของการ์ตูนช่อง พี่ๆทุกคนตั้งใจมากค่ะ

    ตอบลบ