หน่วย " เพื่อนยาก"

เป้าหมาย : เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาไทยเพื่อเรียนรู้ ข้อมูล เรียนรู้การลงมือปฏิบัติเรียนรู้ตัวเองและเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
การจัดการเรียนรู้โดยใช้วรรณกรรม: เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้การใช้ภาษาจริงจากการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลแวดล้อม และ การเรียนรู้ผ่านวรรณกรรม เป็นการจำลองชีวิตจริง มีความงดงามทั้งวิถีชีวิตและการใช้ทักษะทางภาษา อีกทั้งจรรโลงใจให้ใคร่ครวญ

Week 8เป้าหมายรายสัปดาห์ : สามารถอ่านเรื่องราวและ จับใจความสำคัญของเรื่องและถ่ายทอดด้วยการเล่า การเขียน อธิบายให้คนอื่นฟังได้อย่างมีเหตุผล  
                                        ตระหนักและเห็นความสำคัญของเรื่องที่อ่าน สามารถบอกข้อคิดของเรื่องและนำมาใช้ในชีวิตได้ สามารถเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสาระจากสื่อ
                                        ต่างๆได้ มีนิสัยรักการอ่าน มีมารยาทในการพูดและฟัง

Week

Input

Process

Output

Outcome

๓๐ มิ..
-
๔ ก..
๒๕๕๗


โจทย์ :
- เพื่อนยาก
- การเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสาระจากสื่อต่างๆ เช่น
- บทความ
- หนังสืออ่านนอกเวลา
- ข่าวและเหตุการณ์ประจำวัน
- เหตุการณ์สำคัญต่างๆ
Key  Questions
- นักเรียนคิดอย่างไรกับคำว่าเพื่อน ?
- ทำไมเราควรวิเคราะห์ข้อมูลจากสื่อต่างๆที่ได้รับในชีวิตประจำวัน?

เครื่องมือคิด
 Brainstoms :
ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ได้อ่านและฟัง และการวิเคราะห์สื่อต่างๆ

Mind Mapping  :สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน

สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- อินเทอร์เน็ต
- ห้องสมุด

เชื่อม
ทบทวนเรื่องเพื่อนยากอ่านผ่านมาแล้วทั้งหมด และร่วมกันวิเคราะห์ลักษณะของ
ตัวละครที่นักเรียนชอบว่าเป็นอย่างไร
ชง
ครูใช้คำถาม “ ความฝันของเด็กๆคืออะไร ?”
เชื่อม
นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น
ชง
 ครูให้นักเรียนอ่านบทความ  หนังสือพิมพ์
เชื่อม
นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์เรื่องที่อ่านว่าเป็นอย่างไร

ช้
นักเรียนเขียนแสดงความคิดเห็นจากสื่อต่างๆที่ครูแจกให้ เช่น บทความ  ข่าว  บทเพลง  ฯลฯลงในสมุดงาน
เชื่อม
 ครูและนักเรียนสนทนาร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความแตกต่างของการสื่อสารประเภทต่างๆ
ใช้
นักเรียนเขียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ในรูปแบบ Mind Mapping


- การร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะของ
ตัวละครที่นักเรียนชอบ
 - สมุดงาน
- การเขียนแสดงความคิดเห็นจากสื่อต่างๆที่ครูแจกให้ เชน บทความ  ข่าว  บทเพลง  ฯลฯ
- Mind Mapping สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้
ความรู้ :สามารถเขียนแสดงความคิดเห็นและวิเคราะห์เกี่ยวกับสาระจากสื่อต่างๆได้
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
การเลือกใช้เครื่องมือในการการคิดวิเคราะห์ข้อมูล สร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
ทักษะการคิด
การคิดเชื่อมโยงเรื่องที่อ่านกับชีวิตประจำวันของตนเองได้
ทักษะการสื่อสาร
- การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเกี่ยวกับสาระจากสื่อต่างๆ
ทักษะการเรียนรู้
- การวางแผนทำชิ้นงานสอดคล้องของเนื้อหาและ กิจกรรมที่ได้เรียนรู้
- มีความกระตือรือร้นและลงมือทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง
คุณลักษณะ :
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
- คิดสร้างสรรค์ชิ้นงาน
- สังเคราะห์ข้อมูลจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่ตนเองรับรู้ได้
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

1 ความคิดเห็น:

  1. สัปดาห์นี้พี่ม.3 ได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะของตัวละครที่นักเรียนชอบ และเขียนแสดงความคิดเห็นจากสื่อต่างๆที่ครูแจกให้ เชน บทความ ข่าว บทเพลง ฯลฯ ซึ่งพี่ก็มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ สามารถคิดเชื่อมโยงเรื่องที่อ่านและวิเคราะห์ได้ว่าเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราอย่างไรบ้าง

    ตอบลบ