หน่วย " เพื่อนยาก"

เป้าหมาย : เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาไทยเพื่อเรียนรู้ ข้อมูล เรียนรู้การลงมือปฏิบัติเรียนรู้ตัวเองและเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
การจัดการเรียนรู้โดยใช้วรรณกรรม: เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้การใช้ภาษาจริงจากการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลแวดล้อม และ การเรียนรู้ผ่านวรรณกรรม เป็นการจำลองชีวิตจริง มีความงดงามทั้งวิถีชีวิตและการใช้ทักษะทางภาษา อีกทั้งจรรโลงใจให้ใคร่ครวญ

Week 4เป้าหมายรายสัปดาห์ : สามารถตระหนักและบอกข้อคิดของเรื่องและนำมาใช้ในชีวิตได้ สามารถวิเคราะห์หน้าที่ของ คำที่มีความหมายใกล้เคียงกันรวมทั้งใช้คำและกลุ่มคำสร้าง
                               ประโยคตรงตามวัตถุประสงค์ได้มีนิสัยรัก การอ่าน มีมารยาทในการ ฟัง พูด และเขียนที่ดี

Week

Input

Process

Output

Outcome

มิ..
    ๒๕๕๗

โจทย์ :
ชนิดและหน้าที่ของประโยค
- ประโยคความซ้อน ( ต่อ )

Key  Questions
ลักษณะของประโยคความซ้อนแตกต่างจากประโยคความเดียวและความรวมอย่างไร?

เครื่องมือคิด
 Brainstoms :
ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ได้อ่านและฟัง และการวิเคราะห์ประโยคต่างๆ

Show and Share : การนำเสนอการวิเคราะห์ประโยคจากใบงานที่ครูแจกให้

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน

สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- อินเทอร์เน็ต
- ห้องสมุด
- ใบงาน

เชื่อม
ทบทวนเรื่องลักษณะของประโยคความเดียวและความรวม โดยครูจะอ่านประโยคให้นักเรียนฟังและให้นักเรียนบอกว่าเป็นประโยคความเดียวหรือความรวม ( ๕ ประโยค )
ชง
- ครูให้นักเรียนจับคู่วิเคราะห์ลักษณะของประโยคจากใบงานที่ครูแจกให้ ว่าแต่เป็นประโยคนั้นแตกต่างกันอย่างไร
เชื่อม
- นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์และศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะของประโยคต่างๆ
- นักเรียนแต่ละคู่นำเสนอการวิเคราะห์ประโยคจากใบงานที่ครูแจกให้
- วิเคราะห์ร่วมกัน เพื่อตรวจสอบว่าใช่หรือไม่
- ช่วยกันอธิบายลักษณะของประโยคนั้นพร้อมยกตัวอย่าง  ( ประโยคคำซ้อน)
ใช้
 นักเรียนทำใบงาน
- การร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะของประโยคซ้อน
 - การวิเคราะห์และศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะของประโยคต่างๆ
- การทำใบงาน


ความรู้ :สามารถใช้คำและกลุ่มคำสร้างประโยคตรงตามวัตถุประสงค์งานที่ต้องการเขียนได้ รวมทั้งบอกข้อแตกต่างลักษณะของประโยคความเดียวประโยคความรวม
และประโยคความซ้อนได้
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
การเลือกใช้เครื่องมือในการการคิดวิเคราะห์ข้อมูล สร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
ทักษะการคิด
การคิดเชื่อมโยงเรื่องที่อ่านกับชีวิตประจำวันของตนเองได้
ทักษะการสื่อสาร
- อธิบายเกี่ยวกับความหมายของคำต่างๆและอ่านจับใจความสำคัญเรื่องที่อ่านแล้วถ่ายทอดด้วยการเล่า เขียน บันทึก ให้คนอื่นรับทราบได้

ทักษะ ICT
การสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับชนิดของประโยค
 ทักษะการเรียนรู้
- การวางแผนทำชิ้นงานสอดคล้องของเนื้อหาและ กิจกรรมที่ได้เรียนรู้
- มีความกระตือรือร้นและลงมือทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง
คุณลักษณะ :
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
- คิดสร้างสรรค์ชิ้นงาน
- สังเคราะห์ข้อมูลจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่ตนเองรับรู้ได้
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

1 ความคิดเห็น:

  1. สัปดาห์นี้พี่ม.3 ได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะของประโยคซ้อน และจากการที่ครูแจกใบงานและให้พี่ๆจับคู่วิเคราะห์ความแตกต่างของประโยคต่างๆนั้น ( ประโยคความเดียว ประโยคความรวม ประโยคความซ้อน ) นักเรียนแต่ละคู่สามารถทำงานร่วมกันได้ จากการสังเกตระหว่างการทำงานพี่ๆจะค่อยๆพูดกัน และให้เหตุผลกันเอง เป็นการยอมรับฟังกันและกันดีมากค่ะ

    ตอบลบ