หน่วย " เพื่อนยาก"

เป้าหมาย : เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาไทยเพื่อเรียนรู้ ข้อมูล เรียนรู้การลงมือปฏิบัติเรียนรู้ตัวเองและเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
การจัดการเรียนรู้โดยใช้วรรณกรรม: เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้การใช้ภาษาจริงจากการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลแวดล้อม และ การเรียนรู้ผ่านวรรณกรรม เป็นการจำลองชีวิตจริง มีความงดงามทั้งวิถีชีวิตและการใช้ทักษะทางภาษา อีกทั้งจรรโลงใจให้ใคร่ครวญ

Week 3

เป้าหมายรายสัปดาห์ : สามารถตระหนักและบอกข้อคิดของเรื่องและนำมาใช้ในชีวิตได้ สามารถวิเคราะห์หน้าที่ของ คำที่มีความหมายใกล้เคียงกันรวมทั้งใช้คำและกลุ่มคำสร้าง ประโยคตรงตามวัตถุประสงค์ได้มีนิสัยรัก การอ่าน มีมารยาทในการ ฟัง พูด และเขียนที่ดี

Week

Input

Process

Output

Outcome

๒๖ ๓๐
..
๒๕๕๗

โจทย์ :
- เพื่อนยาก หน้า ๓๑ ๕๐
ชนิดและหน้าที่ของประโยค
- ประโยคความเดียว
- ประโยคความรวม

Key  Questions
ทำไมจอร์จกับเลนนี่ถึงไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดเวลา ?

เครื่องมือคิด
 Brainstoms :
ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ได้อ่านและฟัง และการวิเคราะห์ประโยคต่างๆ

Show and Share : การนำเสนอชิ้นงานและการอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับชนิดของประโยคและบอกข้อแตกต่างลักษณะของประโยคความเดียวและประโยคความรวม
Mind Mapping:สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน

สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- วรรณกรรมเรื่องเพื่อนยาก
- อินเทอร์เน็ต
- ห้องสมุด


เชื่อม
 ครูทบทวนเรื่องเพื่อนยากหน้า ที่อ่านผ่านมาแล้ว
ชง
นักเรียนอ่าน เรื่องเพื่อนยาก หน้า ๓๑ -๕๐ โดยอ่านเสียง (อ่านคนเดียว/อ่านต่อเนื่อง/อ่านพร้อมกัน)หรืออ่านในใจ
เชื่อม
ครูตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านโดยให้สอดรับกับพฤติกรรมสมอง
จำ : เรียงลำดับเหตุการณ์ของเรื่อง,บอกชื่อตัวละคร,ฉาก
เข้าใจ : สรุปเนื้อเรื่องหรือข้อคิดที่ได้จากเรื่อง
วิเคราะห์/สังเคราะห์: วิเคราะห์/สังเคราะห์เหตุการณ์  ลักษณะนิสัยของตัวละคร ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น
นำไปใช้ : สรุปเหตุการณ์เทียบเคียงกับชีวิตจริง
ประเมินค่า:การกระทำของตัวละครเหมาะสมหรือไม่  เหตุการณ์ต่อไปจะเป็นอย่างไร
สร้างสรรค์ : แต่งเรื่องใหม่  แต่งตอนจบใหม่ 
วาดภาพประกอบ  ฉาก การ์ตูน
ใช้
นักเรียนเขียนสรุปโดยวาดภาพประกอบเรื่อง
ชง
ครูให้นักเรียนเลือกประโยคที่ตนเองชอบจากเพื่อนยาก แล้วเขียนลงในสมุดคนละ ๑ ประโยค
เชื่อม
นักเรียนแต่ละคนนำเสนอประโยคข้อความที่ชอบ
ชง
ครูใช้คำถาม นักเรียนคิดว่าประโยคว่าประกอบด้วยอะไรบ้างและมีความสำคัญอย่างไร ?”
เชื่อม
นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น และวิเคราะห์ประโยคข้อความที่ตนเองเลือกไว้ ว่าเป็นอย่างไร
- แบ่งกลุ่มนักเรียนศึกษาเรื่องชนิดของประโยค
(ประโยคความเดียว  ประโยคความรวม)
ชง
ครูใช้คำถาม “ นักเรียนจะสามารถนำเสนอเรื่องที่ศึกษาให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่าง ? ”

เชื่อม
นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันคิดรูปแบบการนำเสนอเรื่องที่ศึกษาให้ผู้อื่นเข้าใจ  ( เพลง เกม ชาร์ตความรู้ ฯลฯ)
ใช้
 นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอเรื่องที่ศึกษาในรูปแบบต่างๆ ( เพลง เกม ชาร์ตความรู้ ฯลฯ)
เชื่อม
- ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการนำเสนองานของแต่ละกลุ่ม
- นักเรียนแต่ละคนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ในรูปแบบ Mind Mapping
- การพูดอธิบายลักษณะของตัวละคร   แสดงความคิดเห็นและตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
-  การบอกข้อคิดจากเรื่องที่อ่านได้ และสามารถนำข้อคิดไปประยุกต์
ใช้ในชีวิตประจำวันได้
- การสรุปเรื่องที่อ่านโดยวาดภาพประกอบเรื่อง
- การร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับชนิดของประโยคและบอกข้อแตกต่างลักษณะของประโยคความเดียวและประโยคความรวม
- การนำเสนองานในรูปแบบต่างๆ
( เพลง เกม ชาร์ตความรู้ ฯลฯ)
-  Mind Mappingสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้
ความรู้ :สามารถใช้คำและกลุ่มคำสร้างประโยคตรงตามวัตถุประสงค์งานที่ต้องการเขียนได้ รวมทั้งบอกข้อแตกต่างลักษณะของประโยคความเดียวและประโยคความรวมได้
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
การเลือกใช้เครื่องมือในการการคิดวิเคราะห์ข้อมูล สร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
ทักษะการคิด
การคิดเชื่อมโยงเรื่องที่อ่านกับชีวิตประจำวันของตนเองได้
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายเกี่ยวกับความหมายของคำต่างๆและอ่านจับใจความสำคัญเรื่องที่อ่านแล้วถ่ายทอดด้วยการเล่า เขียน บันทึก ให้คนอื่นรับทราบได้

ทักษะ ICT
การสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับชนิดของประโยค
ทักษะการเรียนรู้
- การวางแผนทำชิ้นงานสอดคล้องของเนื้อหาและ กิจกรรมที่ได้เรียนรู้
- มีความกระตือรือร้นและลงมือทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง
คุณลักษณะ :
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
- คิดสร้างสรรค์ชิ้นงาน
- สังเคราะห์ข้อมูลจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่ตนเองรับรู้ได้
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

1 ความคิดเห็น:

  1. สัปดาห์นี้พี่ม.3 เรียนรู้เรื่องการใช้คำและกลุ่มคำสร้างประโยคตรงตามวัตถุประสงค์งานที่ต้องการเขียน รวมทั้งบอกข้อแตกต่างลักษณะของประโยคความเดียวและประโยคความรวมได้และนำเสนอเรื่องที่ศึกษาให้ผู้อื่นเข้าใจได้ตามความสนใจของตนเอง พี่ม.3 บางคนก็ยังติดตรงการวิเคราะห์ส่วนประกอบของประโยค แต่ทุกคนก็ตั้งใจและรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายดีมาก และจากการที่ลองให้พี่ๆม.3 เรื่องเพื่อนยาก หน้า ๓๑ -๕๐ โดยอ่านเสียง (อ่านคนเดียว/อ่านต่อเนื่อง/อ่านพร้อมกัน)นั้น บางคนยังอ่านตะกุกตะกัก แต่ถ้าหากฝึกไปบ่อยๆคงจะคล่องขึ้นเพราะพี่ๆส่วนมากติดอ่านในใจค่ะ

    ตอบลบ